Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
podinspektor  
E-mail
gops@gops.miedzna.pl  
Telefon
/32/2118251  
Fax
/32/2118251  
Data składania
2016-04-18  
Data wygaśnięcia
2017-04-18  
Tagi
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
pszczyński  
Gmina
Miedźna
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Poprzeczna  
Numer budynku
1  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus)

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, prawo
 2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy, tj.: Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 1. znajomość zasad opodatkowania przychodów od osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 2. umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 2. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole
 3. odporność na stres
 4. odpowiedzialność, sumienność i dokładność
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie
 6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 7. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji
 8. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze,
 2. udzielanie informacji klientom Ośrodka z zakresu świadczenia wychowawczego,
 3. wprowadzanie przyjętych wniosków do systemu komputerowego, obsługa systemu komputerowego „Świadczenia Rodzinne",
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 7. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego,
 8. prowadzenie odwołań od decyzji,
 9. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu z zakresu świadczenia wychowawczego,
 11. obsługa kancelaryjna świadczenia wychowawczego,
 12. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. obsługa urządzeń biurowych,
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu marcu 2016 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. proponowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 3. praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.

Termin składania dokumentów: do 18.04.2016r.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka pod nr tel. /32/2118251, /32/ 4491336.
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegow sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie do 18.04.2016r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczna lub mailową.

 

                                                Beata Komandera

                                                           Kierownik GOPS           

Załączniki

  OGŁOSZENIE-O-NABORZE.pdf 167,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.pdf 44,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE_OCHRONA-DANYCH.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE_O_NIE...ALNOŚCIi.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE DZIA...SPODARCZA.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyniki_naboru.pdf 38,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się